PRIVACYVERKLARING

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw coach, een dossier aanleg.

WELKE GEGEVENS WORDEN BEWAARD?

 1. Uw dossier bevat uw naam, (e-mail)adres, woonplaats en werkgever;
 2. aantekeningen over uw gezondheidstoestand;
 3. gegevens over de uitgevoerde testen;
 4. de data van de gesprekken en een korte inhoudelijke samenvatting;
 5. ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de bedrijfsarts
 6. en verder gegevens van contacten die wij gelegd hebben in verband met uw coaching.
 7. Deze gegevens worden analoog en digitaal opgeslagen.

WAARVOOR GEBRUIK IK DEZE GEGEVENS?

De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

 1. Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als het behandeltraject is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 1. Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 1. Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing. De gebruikte gegevens zijn dan geanonimiseerd.
 1. Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiƫle administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen. Met name wordt hier bedoeld, uw naam, uw werkgever en diens adres en het aantal sessies indien dit nodig is voor de facturatie.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen.
Dit betekent onder meer dat ik:

 1. zorgvuldig omga met uw persoonlijke en (eventuele) medische gegevens;
 2. er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend coach heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht.

De gegevens in het cliƫntendossier worden zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt overeengekomen, maximaal 15 jaar bewaard. Uw gegevens worden na het verstrijken van de geldende bewaringstermijn adequaat vernietigd.

Roermond, 01 augustus 2018

C.G.G.M. Bos