Proclaimer

De beloftes van deze proclaimer zijn van toepassing op deze website www.puntcomma.nl.
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, geeft u aan vertrouwen te hebben in de goede bedoelingen van de aanbieder. In geval er een verschil ontstaat omtrent specifieke producten en diensten besteld via deze website en de leverancier, prevaleren de voorwaarden van de leverancier.

Gebruik van de PuntComma-website
De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie. Hoewel PuntComma zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, is het voor PuntComma onmogelijk om alle bronnen te controleren op de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

PuntComma belooft alles te doen om de website foutloos en ononderbroken te laten functioneren. PuntComma kan helaas niet uitsluiten dat er technische interrupties ontstaan waardoor deze website soms niet (ongestoord) gebruikt kan worden.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer PuntComma links naar websites van derden weergeeft, betekent dit dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door PuntComma worden aanbevolen. Dit kan echter niet inhouden dat PuntComma verantwoordelijk is voor de aanbevolen producten en diensten. Wel zal PuntComma er alles aan doen om vooraf inhoud en het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website, goed te interpreteren. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door PuntComma niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken
PuntComma hoopt met de op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) een meerwaarde te leveren bij uw zoektocht naar informatie. Mocht u informatie op deze website willen kopiëren, downloaden of op enigerlei wijze openbaar maken, verspreiden of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PuntComma, denk dan ook aan de energie die PuntComma gestoken heeft in de inhoud van de teksten. U mag informatie op deze website natuurlijk altijd afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen
PuntComma zal regelmatig de op of via deze website aangeboden informatie onder de loep nemen en kan daaarom op ieder willekeurig moment de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze proclaimer, te allen tijde wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze proclaimer, is gewijzigd.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PuntComma is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij PuntComma.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met PuntComma te mogen claimen of te veronderstellen.

PuntComma streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. PuntComma aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze tekst wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de proclaimer van https://www.puntcomma.nl op deze pagina.

Roermond, 10 mei 2018